UUDISED

   

MTÜ LIIVIMAA LIHAVEIS INNOVATSIOONIKLASTER: Innovatsioonitegevus „Innovatiivse mitmeliigilise pikaealise rohumaasegu loomine, kõrge lihasesisese rasvasusega veiste nuumamiseks“

Allikas: MTÜ Liivimaa Lihaveis
24. september 2020. a

Airi Külvet, MTÜ Liivimaa Lihaveis juhatuse liige

 PROBLEEMI PÜSTITUS

Rohumaaveise kasvatuses on karjamaade kvaliteet üks olulisemaid teemasid kvali-teetse liha tootmise juures. Kui silotootmine talvesöödaks on olemasoleva teaduse- ja praktikapagasi poolest Eesti heal tasemel, suuresti tänu piimakarja söötmisvajaduste rahuldamiseks, siis karjamaade hooldus, karjamaasegude koostamine ning rotatsioo-niline karjatamine on jäänud kahjuks tagaplaanile. Klastri eesmärk oli jälgida lisaks veiste energia ja proteiinitarbe rahuldamisele ka keskkonnaeesmärke – nii mullasei-sundi parandamist kui ka kaasnevate liikide, just looduslike tolmendajate heaolu ning arvukuse tõstmisele rohkem tähelepanu pöörata. Selleks, et vähendada süsinikuhei-det, planeeriti segu võimalikult pikaajaliseks. Oluline oli ka jälgida liikide omavahelist sobivust ning pikemas plaanis tugeva ja püsiva kamara väljakujunemist.

Meie eesmärgiks on välja töötada Eesti tingimustesse sobiv karjatamissegu, mis töö-tab erinevatel muldadel. Segu koostamisel on arvestatud sellega, et teatud piirkonda-des osad liigid võivad välja minna, nende koha võtavad siis segus liigid, mis on aegla-sema arenguga.

 

Karjamaa jääk peale portsjoni söömist.

TULEMUSED

Rohumaad rajati 7 katsefarmi erinevates Eesti piirkondades, rajamisaastal toodeti silo kuid 2020 aastal on lõppemas karjatamiskatsed. Iga farm sai juhised sarnase karja-tamiskoormuse tagamiseks ning ka piisava puhkeaja tagamiseks karjatamisringide vahel. Portsjonid tehti suurusega arvestades, et loomad söövad seal 24-36 tundi, ning portsjoni jäägiks jääb vähemalt 5 cm kõrgune taimik. Teaduspartnerid seirasid kogu perioodi jooksul katseportsjonite saagikust iga ringi ajal. Ka seiratakse mulla seisundit enne karjatamisperioodi algust ja selle lõppedes. Katse kestab 2021 aasta karjata-misperioodi lõpuni, kuid esimese katseaasta lõpus on tulemused väga positiivsed, nii loomade juurdekasvu, kui rohumaa püsivuse ja taastumise osas.

Selleks, et anda soovitusi rohumaasegu kasutamiseks kogu Eesti lihaveisekasvatus-sektorile on vaja jätkata karjatamiskatseid 2021 aastal, vajadusel korrigeerida loom-koormuse soovitusi ning hinnata rohumaasegu liikide püsivust vajadusel kas lisada või asendada liike või sorte. 

Foto 1

Foto 2

Foto 3


 

Toetusallikas Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)
Tegevuse elluviija MTÜ Liivimaa Lihaveis 
Veebileht https://kvaliteedikava.liivimaalihaveis.ee/innovatsiooni-klaster
Kontaktid   Airi Külvet, airi@liivimaalihaveis.ee

 

« Tagasi