Eesti maaeluvõrgustiku aruanded, vastatud küsitlused, ülevaated

KUUPÄEV: 2008-07-28
NIMETUS: ABIKS TAOTLEJALE: Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 4
LIIK: Juhis
TEEMA: Leader
KOOSTAJA/TELLIJA: PRIA ja Põllumajandusministeerium
SISU: Käesolev vihik aitab Sind Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluse ettevalmistamisel. Siit leiad ülevaate tegevustest, esitatud nõuetest ja vajalike dokumentide esitamisest.

Leader tegevustele toetuse andmine muutus võimalikuks alates 2004. aastast Euroopa Liidu (EL) struktuurifondist Eesti Riikliku Arengukava 2004–2006 alusel meetmest 3.6 “Kohaliku initsiatiivi arendamine – Leader-tüüpi meede (edaspidi meede 3.6). Alates 2007. aastast kuni 2013. aastani makstakse Leader-meetme raames antavat kohaliku tegevusgrupi toetust (ja ka projektitoetust) Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (www.agri.ee/MAK) alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD).

Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse üldeesmärk on kohaliku algatuse edendamine, aidates läbi maapiirkonna sisemiste arenguvõimaluste parema kasutamise kaasa põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime, keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteedi parandamisele ja majandustegevuse mitmekesistamisele.

Spetsiifilised eesmärgid on järgmised:
· kohalike tegevusgruppide arendamise ning nende strateegiate väljatöötamise kaudu kohaliku kogukonna tugevdamine;
· kohaliku tasandi koostöö (sh majandusliku) ja töökohtade loomisele kaasa aitavate koostöövormide edendamine;
· kohaliku eripära, sh loodus- ja kultuuripärandi säästlikule kasutamisele ja tutvustamisele, kogukonna tegevuste arendamisele, tööhõive parandamisele, koha identiteedi rõhutamisele, sise- ja välisturismi potentsiaali kasutamisele, omapära ja traditsioonide väärtustamisele suunatud strateegiate rakendamine;
· innovatiivsete ja lisandväärtust loovate lähenemiste julgustamine ning seeläbi kohalike teenuste ja elukvaliteedi arendamine.

Kohaliku tegevusgrupi toetust saad taotleda juhul, kui oled mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud kohaliku elu arendamisele ja vastad kohaliku tegevusgrupi kohta esitatavatele nõuetele (edaspidi kohalik tegevusgrupp). Kõikidest olulistest kriteeriumidest saad teada vihiku läbilugemisel.
DOKUMENT: PRIA veebil: http://www.pria.ee/docs/resources/4068.pdf?

« Tagasi