MAK rakendamine seisuga veebruar 2010

Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 meetmed

muudetud 17. veebruar 2010


Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 Põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/mak

VIIMATI MUUDETUD:
   
17. veebruar 2010 Lisatud meetme 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 1. telje allosast
17. veebruar 2010 Lisatud alameetme 2.3.4 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast  
17. veebruar 2010 Lisatud meetme 2.2 Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast
10. veebruar 2010 Lisatud meetme alameetme 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast
1. veebruar 2010 Lisatud meetme 1.7.1 Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsasektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 1. telje allosast
19. jaanuar 2010 Lisatud  meetme 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale uue määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast
13. jaanuar 2010 Lisatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetme 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse uue määruse eelnõu e-Õiguses avaldamise link - vaata 2. telje allosast
_______________
_____________________________________________________________________________________________________
1. TELG
  Põllumajandus- ja metsasektori konkurentsivõime parandamine
111  

MEEDE 1.1

  Koolitus- ja teavitustegevused
112   MEEDE 1.2   Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
114, 115   MEEDE 1.3   Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine
121   MEEDE 1.4   Põllumajandusettevõtete ajakohastamine
    ALAMEEDE 1.4.1   Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks
    ALAMEEDE 1.4.2   Investeeringud loomakasvatusehitistesse
    ALAMEEDE 1.4.3   Investeeringud bioenergia tootmisesse
122, 123, 226   MEEDE 1.5   Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine
    Alategevus 1.5.1.  

Metsade majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus

    Alategevus 1.5.2.   Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus
    Alategevus 1.5.3.  

Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus

123   MEEDE 1.6   Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine
    ALAMEEDE 1.6.1   Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine 
    ALAMEEDE 1.6.2   Piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise kohandumine uute väljakutsetega (MAK muudatusettepanek)
121, 124   MEEDE 1.7   Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine
    ALAMEEDE 1.7.1   Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsasektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö
    ALAMEEDE 1.7.2   Põllumajandustootjate osalemine toidukvaliteedikavas
    ALAMEEDE 1.7.3   Teavitamis- ja edendamistegevus  (MAK muudatusettepanek)
125   MEEDE 1.8   Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur
142   MEEDE 1.9   Tootjarühmade loomine ja arendamine
                 
2. TELG   Keskkonna ja paikkonna säilitamine
212   MEEDE 2.1   Ebasoodsamate piirkondade toetus
213   MEEDE 2.2   Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
214   MEEDE 2.3   Põllumajanduslik keskkonnatoetus
    ALAMEEDE 2.3.1   Keskkonnasõbralik majandamine
    ALAMEEDE 2.3.2   Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
    ALAMEEDE 2.3.3   Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
    ALAMEEDE 2.3.4   Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
    ALAMEEDE 2.3.5   Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
215   MEEDE 2.4   Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus
216   MEEDE 2.5   Vähetootlikud investeeringud
    ALAMEEDE 2.5.1   Kiviaia rajamise ja taastamise toetus
    ALAMEEDE 2.5.2   Mitmeliigilise põõsasriba rajamise toetus
221   MEEDE 2.6   Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale
224   MEEDE 2.7   Natura 2000 toetus erametsamaale
                 
3. TELG   Maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine
311, 312, 313   MEEDE 3.1   Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas
    ALAMEEDE 3.1.1   Mitmekesistamine põllumajandusliku tegevuse suunal
    ALAMEEDE 3.1.2   Mikroettevõtete arendamine
321, 322, 323   MEEDE 3.2   Külade uuendamine ja arendamine
    ALAMEEDE 3.2.1   Majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused
    ALAMEEDE 3.2.2   Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmine (MAK muudatusettepanek)
    ALAMEEDE 3.2.3   Külade uuendamine ja arendamine
    ALAMEEDE 3.2.4   Maapiirkonna kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine
         
4.TELG   LEADER
41, 421, 431   Meede 4   Leader meede
         
     MAK meetmete rakendamisega seonduvad määrused
    Teavitamine, avalikustamine, tähistamine
    Seire ja hindamine
    Tehniline abi
    2009. a antavad MAK toetused
         
_______________   ____________________   _________________________   __________________________________________________

Viimati muudetud: 19.03.2010