EST Maainfo Maamajanduse analüüsi osakond | Maaelu võrgustikutöö osakond Maainfo Konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andmine Maainfo Kutse andmise kord konsulendi kutsetele
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andmine
Maainfo
Maainfo
Kutsestandard
Maainfo
Kutse andmise kord konsulendi kutsetele
Maainfo
Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ning esitatavad dokumendid
Maainfo
Kutse taotlemise avaldus
Maainfo
Elulookirjeldus (CV) konsulendi kutse taotlemisel
Maainfo
Kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm
Maainfo
Hindamise korraldamise juhend
Maainfo
Hindamisleht
Maainfo
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise kord
Maainfo
Kutsekomisjon
Maainfo
Nõuandeteenuse tagasiside
  UURINGUD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maamajanduse analüüsi osakonna ja maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo
  Maamajanduse Infokeskus aastatel 2006-2017
Maainfo
  Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015
Maainfo

Kutse andmise kord konsulendi kutsetele

   

KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
22.11.2018 otsusega nr 11 

Põllumajandusuuringute Keskuse
KUTSE ANDMISE KORD (PDF )

põllu- ja maamajandusliku nõustamise kutseala
konsulendi kutsetele

1 ÜLDOSA
1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:
    1.1.1 Konsulent, tase 5 (koos spetsialiseerumistega);
    1.1.2 Konsulent, tase 6 (koos spetsialiseerumistega);
    1.1.3 Konsulent, tase 7 (koos spetsialiseerumistega).
1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.
1.3 Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kalkuleerib kutse andja ja kinnitab Põllumajanduse ja Toiduainetööstuse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu).
1.4 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustuvad kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel (v.a kutsekomisjoni koosseisu muudatused, mis jõustuvad kutsenõukogu otsuse tegemise hetkest).
1.5 Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet – tunnustatakse inimeste oskusi ja teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagatakse võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel.
1.6 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.


2 KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID
2.1 Kutse konsulent, tase 5 esmase taotlemise eeltingimuseks on nõustamismetoodikat käsitlev täiendõpe viimase 5 aasta jooksul.
2.2 Kutse konsulent, tase 6 esmase taotlemise eeltingimuseks on nõustamismetoodikat käsitlev täiendõpe viimase 5 aasta jooksul või konsulent, tase 5, tase 6 või tase 7 kutsetunnistus (sh mõnes teises spetsialiseerumise valdkonnas), mis on kehtiv või mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud.
2.3 Kutse juhtimise konsulent, tase 6 esmase taotlemise eeltingimused on:
   2.3.1 nõustamismetoodikat käsitlev täiendõpe viimase 5 aasta jooksul või konsulent, tase 5, tase 6 või tase 7 kutsetunnistus mõnes teises spetsialiseerumise valdkonnas, mis on kehtiv või mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud;
   2.3.2 viieaastane kogemus ettevõtte või organisatsiooni juhtimisel või juhtimise nõustamisel viimase 7 (seitsme) aasta jooksul.
2.4 Kutse konsulent, tase 7 esmase taotlemise eeltingimuseks on konsulent, tase 5 või tase 6 kutsetunnistus, mis on kehtiv või mille kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud.

2.5 Kutse taastõendamise eeltingimused:
  2.5.1 taastõendatavale spetsialiseerumisele vastav kutse (kutsetunnistus on kehtiv või selle kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud);
  2.5.2 vähemalt 5 (viis) nõuandetööd viimase kutsetunnistuse kehtivuse jooksul ja tegevused vastavalt kutsestandardile taastaotletava spetsialiseerumise valdkonnas;
  2.5.3 kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 50 tunni ulatuses.
2.6 Kutse taotlemise ja taastõendamise korralduse kirjeldus ning dokumentide vormid on leitavad kutse andja veebilehel www.pmk.agri.ee.

2.7 Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatavad digitaalselt allkirjastatud dokumendid:
   2.7.1 vormikohane avaldus;
   2.7.2 maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
   2.7.3 vormikohane elulookirjeldus (CV);
   2.7.4 kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud õppe läbimist tõendava dokumendi koopia, sh nõustamismetoodikat käsitleva täiendõppe kohta;
   2.7.5 vormikohane kompetentsipõhine eneseanalüüs.

2.8 Kutsekomisjon ja hindamiskomisjon võivad kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.
2.9 Kutse taotlemise puhul kahe või enama spetsialiseerumise kohta on kutse andmise tasu soodsam. Soodne tasu kehtib kutsete samaaegsel taotlemisel, järjestikustel taotlusvoorudel või 12-kuulise perioodi sees. Tasu suuruse kinnitab kutsenõukogu.
2.10 Dokumendid peavad olema esitatud iga kutse spetsialiseerumise kohta eraldi. Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades kutseseadusest ja kutse andmise korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi.

3 TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE
3.1 Hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamise korraldamise juhendis, mis on leitav kutse andja veebilehel www.pmk.agri.ee.
3.2 Konsulent, tase 5, konsulent, tase 6 ja konsulent, tase 7 kutse kompetentsuse hindamismeetodid on:
   3.2.1 dokumentide alusel tõendamine;
   3.2.2 kirjalik ülesanne;
   3.2.3 vestlus;
   3.2.4 praktiline töö;
   3.2.5 eelpoolmainitute kombinatsioonid.

3.3 Konsulent, tase 5 kutse esmakordsel taotlemisel ning konsulent, tase 6 kutse esmakordsel taotlemisel, kui ei ole varem kehtinud konsulendi kutset või konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest on möödas rohkem kui 12 kuud, toimub kompetentside tõendamine alljärgnevalt:
   3.3.1 dokumentide alusel tõendamine;
   3.3.2 kohapeal lahendatav kirjalik ülesanne (proovitöö);
   3.3.3 vestlus.

3.4 Konsulent, tase 6 esmakordsel taotlemisel, kui varasema konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud, ja tase 7 kutse esmakordsel taotlemisel, kui varasema konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud, toimub kompetentside tõendamine alljärgnevalt:
   3.4.1 dokumentide alusel tõendamine;
   3.4.2 vestlus.

3.5 Kutse taastõendamine toimub alljärgnevalt:
   3.5.1 dokumentide alusel tõendamine;
   3.5.2 vestlus.
3.6 Praktilise töö (simulatsioon või struktureeritud vaatlus töösituatsioonis) alusel hindamist kasutatakse juhul kui kutsekomisjon otsustab rakendada seda meetodit.

4 KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE
4.1 Kutse andja kuulutab kutse andmise välja vähemalt 2 korda aastas. Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 3 (kolme) taotluse või ei ole täidetud teisi kutse andja määratud tingimusi.
4.2 Kutse andja loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:
   4.2.1 avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid;
   4.2.2 hindamiste toimumise ajad;
   4.2.3 tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks;
   4.2.4 muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

5 KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE
5.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.
5.2 Kutse andja teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.
5.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi kohta kutsekomisjonile.
5.4 Taotlejal on õigus vaidlustada kutsekomisjoni otsus kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras vaide esitamisega kutse andjale või kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduse alusel.
5.5 Taotlejal on õigus kutsekomisjoni vaideotsus edasi kaevata halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras halduskohtusse.
5.6 Kutse andja sisestab kutse taotleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, selle puudumisel sünniaja, kutsetunnistuse väljaandja, antud kutse ja kutsetaseme ning kehtivusaja alguse ja lõpu kutseregistrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest. Trükitud kutsetunnistused väljastab kutse andjale Kutsekoda.
5.7 Kutse andja väljastab kutsetunnistuse mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.
5.8 Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
   1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
   2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
   3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

5.9 Kutse andja avaldab konsulendi kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise korra oma veebilehel. Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele.
5.10 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutse andja teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes. Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise korral on isikul õigus taotleda konsulendi kutset mitte varem kui 12 kuu möödumisel kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest ja taotlust menetletakse esmase taotlemisena.
5.11 Kutsetunnistuse omanik võib taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutse andjalt.

6 KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG

Kutsetunnistus kehtib alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast:
6.1 konsulent, tase 5 esmataotleja kutsetunnistus kehtib 3 aastat;
6.2 konsulent, tase 5 taastaotleja kutsetunnistus kehtib 5 aastat;
6.3 konsulent, tase 6 kutsetunnistus kehtib 5 aastat;
6.4 konsulent, tase 7 kutsetunnistus kehtib 8 aastat.

7 KUTSEKOMISJON
7.1 Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni. Kutsekomisjoni volitused kehtivad kutse andja kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni. Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra. Kutsekomisjon lähtub oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest. Kutsekomisjoni tööd korraldab kutse andja.

7.2 Kutsekomisjoni koosseis
Tööandjad
7.2.1 Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Keskliit;
7.2.2 Ann Riisenberg, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda;
7.2.3 Ain Malm, Eesti Erametsaliit;
7.2.4 Ülle Läll, SA Erametsakeskus;

Töötajad/spetsialistid
7.2.5 Margus Kopp, MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus;
7.2.6 Leho Verk, Maaelu Edendamise Sihtasutus;
7.2.7 Krista Habakukk, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant;

Muud osapooled
7.2.8 Maret Prits, Eesti Maaülikool;
7.2.9 Hanna Tamsalu, Põllumajandusuuringute Keskus.

7.3 Nõuded kutsekomisjoni liikmetele:
7.3.1 kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult;
7.3.2 kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist;
7.3.3 kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist, konsulenditöö eripäradest ja vastavalt spetsialiseerumisele põllu-, metsa- või maamajandusest.

8 HINDAMISKOMISJON
8.1 Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks hindamiskomisjonid. Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjonide liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
   8.1.1 kutsealane kompetentsus;
   8.1.2 kutsesüsteemialane kompetentsus;
   8.1.3 hindamisalane kompetentsus.
8.2 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.
8.3 Hindamiskomisjon moodustatakse kutsekomisjoni otsusega kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks vastavalt taotletavatele spetsialiseerumistele ja tasemetele.
8.4 Hindamiskomisjon korraldab oma töö lähtuvalt kutsekomisjoni kinnitatud hindamise korraldamise juhendist.

9 KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE
Kutse andja dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse Kutsekoja välja töötatud dokumendivormide järgi (kui need on kehtestatud) ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse Kutsekoja poolt pakutud arhiveerimiskorras märgitud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.

Viimati muudetud: 13.12.2018


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, info@maainfo.ee
Maainfo